Tietosuojaseloste

MERIMIESELÄKEKASSA/HARPPUUNAKORTTELI TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Merimieseläkekassa (MEK)/Harppuunakortteli
Uudenmaankatu 16 00120 Helsinki
Puh. 010633990
E-mail. harppuuna@merimieselakekassa.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Marina Paulaharju
Uudenmaankatu 16 00120 Helsinki

Puh. 010 633 992
E-mail: marina.paulaharju@merimieselakekassa.fi

2. Tietosuojavastaava

Varvara Zhilibovskaya,
Puh. 010 633 990
E-mail: tietosuoja@merimieselakekassa.fi

3. Henkilörekisterin nimi

Harppuunakorttelin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisteriä käytetään tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen.

Rekisterin tietoja käytetään suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

5. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Harppuunakorttelin asiakasrekisterissä käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat:

  • Nimitiedot
  • Yhteystiedot
  • Kielivalinta

6. Tietolähteet

Käyttäjätietoja voidaan kerätä erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/tai mobiili) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteristä ja sekä kerätä, että päivittää rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä, Suomen Posti Oyj:n rekistereistä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä vastaavista rekistereistä.

7. Luovutukset ja siirrot

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua.

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

MEK ei luovuta tai siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Säilytysaika

MEK/Harppuunakortteli säilyttää henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaan Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin ja saada vahvistus henkilötietojen käsittelystä.
Rekisteröidyllä on myös oikeus oikaista epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Tiedon oikaisu pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti MEK:lle/Harppuunakorttelille kohdassa 1. annettuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää MEK:iä/Harppuunakorttelia poistamaan Rekisteröityä koskevia tarpeettomia henkilötietoja. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden lainmukainen säilytysaika on päättynyt.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käsittely tai pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee huomioida toimenpidepyynnöissään sopimusvelvoitteensa palvelun tuottajaan.

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti MEK:lle/Harppuunakorttelille kohdassa 1. annettuun osoitteeseen.

Mikäli MEK/Harppuunakortteli ei pysty toteuttamaan Rekisteröidyn pyyntöä, MEK/Harppuunakortteli ilmoittaa Rekisteröidylle viimeistään kuukauden kuluessa lakiperusteisen syyn kielteiseen vastaukseen. Jos Rekisteröity katsoo, että hänen tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia on loukattu, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.