DATASKYDDSBESKRIVNING

SJÖMANSPENSIONSKASSAN/HARPUNKVARTERET DATASKYDDSBESKRIVNING

1. Personuppgifts-ansvarig

Sjömanspensionskassan (SPK)/Harpunkvarteret
Nylandsgatan 16, 00120 HELSINGFORS
Tfn 010633990
E-post harppuuna@merimieselakekassa.fi

Kontaktperson i registerärenden:
Marina Paulaharju
Nylandsgatan 16, 00120 HELSINGFORS

Tfn 010 633 992
E-post: marina.paulaharju@merimieselakekassa.fi

2. Dataskyddsombud

Varvara Zhilibovskaya, Tfn 010 633 990 E-post: tietosuoja@merimieselakekassa.fi

3. Registrets namn

Harpunkvarterets kundregister

4. Rättslig grund för och syfte med behandlingen av personuppgifter

Registret används för att marknadsföra produkter och tjänster samt för att arrangera undersökningar, kampanjer och tävlingar.

Registeruppgifterna används för direktmarknadsföring om kunden har gett sitt samtycke till detta.

5. Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som behandlas i Harpunkvarterets kundregister är:

  • Namnuppgifter
  • Kontaktuppgifter
  • Språkval

6. Informationskällor

Användaruppgifterna samlas in i samband med olika tävlingar och marknadsföringskampanjer. För elektronisk direktmarknadsföring (e-post och/eller mobil) begärs kundens samtycke separat i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Personuppgifter kan dessutom samlas in från Befolkningsregistret samt samlas in och uppdateras från andra register hos den personuppgiftsansvarige eller andra företag inom samma koncern, från Posten i Finland Abp:s register, Finlands Direktmarknadsföringsförbunds spärregister samt från motsvarande register.

7. Utlämnanden och överföringar

Uppgifterna i registret kan lämnas ut till instanser inom samma koncern eller ekonomiska sammanslutning som den personuppgiftsansvarige på det sätt och i den omfattning som lagen tillåter.

Servrar och andra tekniska hjälpmedel som används för att behandla uppgifterna kan ägas och besittas av en utomstående tjänsteleverantör som den personuppgiftsansvarige anlitar.

SPK lämnar inte ut eller överför personuppgifter utanför EU/EES-området.

8. Lagringstid

SPK/Harpunkvarteret lagrar personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Den registrerades rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få tillgång till uppgifterna och bekräftelse på att personuppgifterna behandlas.

Den registrerade har också rätt att korrigera inexakta och felaktiga personuppgifter. Korrigering av uppgifterna ska begäras skriftligen av SPK/Harpunkvarteret genom brev till adressen i punkt 1.

Den registrerade har rätt att begära att SPK/Harpunkvarteret raderar onödiga personuppgifter om den registrerade. Personuppgifterna raderas efter den lagenliga lagringstidens slut.

Den registrerade har rätt att förbjuda att personuppgifterna behandlas eller begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Den registrerade bör i sina begäranden om åtgärder beakta sina avtalsförpliktelser gentemot tjänsteproducenten.

Begärande som gäller den registrerades rättigheter ska göras skriftligen till SPK/Harpunkvarteret genom brev till adressen i punkt 1.

Om SPK/Harpunkvarteret inte kan uppfylla den registrerades begäran underrättar SPK/Harpunkvarteret senast inom en månad den registrerade om den lagenliga orsaken till detta. Om den registrerade anser att hans eller hennes rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen har kränkts har den registrerade rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten.